Artikeloversigter — 12 oktober 2013

Planlagte artikler i oktobernummeret af Trafik & Veje

Rundkørsler kontra signalanlæg

Civilingeniør Thorkild Vestergaard, Trafik og Veje, Viborg Kommune

Hvad skal man vælge, når et kryds skal reguleres – et signalanlæg eller en rundkørsel? Nogle steder vælger man automatisk en af disse løsninger, og man er måske mere til den ene løsning fremfor den anden.

Op og ned om rejsekort

Gine Monrad Petersen Product Manager, Nordjyllands Trafikselskab

Dyrt og tæt på umuligt for kunderne at finde ud af. Sådan er rejsekort typisk blevet fremstillet i dagspressen, men kan det virkelig passe, at Danmarks nye billetsystem til den kollektive trafik er så dårligt?

Passageren har altid ret

Gustav Friis. Project Manager. Polis – European Cities and Regions networking for innovative transport solutions

Kvaliteten af den kollektive trafik er aldrig bedre end, hvordan passagererne opfatter den. Busser og tog kan afgå til tiden, men hvis passagererne ikke er tilfredse med servicen, risikerer man, at de vender den kollektive trafik ryggen og finder andre måder at transportere sig på. Det EU-støttede projekt ENERQI har i de seneste tre år udviklet og afprøvet et kvalitetsmonitoreringsværktøj, der måler passagerernes tilfredshed med den leverede service. Denne artikel giver et kort indblik i nogle af resultaterne fra omtalte projekt.

Den første poroelastiske forsøgsstrækning i Danmark
Hans Bendtsen, Vejdirektoratet
Erik Olesen, Vejdirektoratet

Resultaterne fra det første forsøg med poroelastiske vejbelægninger ved Arnakke i Danmark indikerer, at denne type vejbelægninger har potentiale for at god støjreduktion. Dette skal efterfølgende verificeres med et fuldskala forsøg ved Kalvehave.

Flere og bedre tog for samme penge
Af Jens Mogensen, Region Nordjylland
Svend Tøfting, Region Nordjylland

Transportministeriet har taget initiativ til et forsøg, hvor kompetencen til at planlægge den lokale togbetjening mellem Hobro og Frederikshavn overlades til de regionale myndigheder, der samtidigt overtager indtægtsansvaret for de pågældende tog. Denne artikel beskriver, hvordan lokal overtagelse af ansvaret for den regionale kollektive togtrafik i Nordjylland skaber mulighed for at et markant kvalitetsløft for uændrede omkostninger.

Busfremkommelighed – en nytænkende og systematisk tilgang

Chef specialist Mathias Sdun, COWI A/S

Et gammelt kinesisk ordsprog siger: “Desto mere man sveder i fredstid, desto mindre bløder man i krigstid”. Dette gælder i høj grad også for arbejdet med busfremkommelighed (samt anlægsarbejder generelt). Med andre ord, desto større omhu og ressourcer, der lægges i planlægningen, desto større sandsynlighed for at man faktisk opnår den vurderede fremkommelighedsgevinst og med de anslåede ressourcer.

Fremkommelighed der virker

Morten Jensen, Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Aalborg Kommune

I 2012 blev Aalborg Kommune tildelt 30 mio. kr. fra Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje til en ny busvej på ca. 1,4 km. til i alt  60 mio. kr. Busvejen ligger i eget trace fra Grønlands Torv til Aalborg Universitet og omfatter bl.a. en tunnel under motorvej E45.

Den samlede rejse

Niels Tvilling Larsen, FlexDanmark

FlexDanmark fik i juni tildelt midler fra Trafikministeriets ”Pulje for Yderområder” til et projekt, der vil skabe bedre og mere fleksible rejsebetingelser for befolkningen i yderområder. Dette skal ske ved at udvide den landsdækkende planlægningshjemmeside, Rejseplanen.dk, med yderligere kollektive trafiktilbud, den såkaldte flextrafik, så som flextur og telebusser.

Kan man planlægge for cyklisters oplevelser på ruten?

Bernhard Snizek, Københavns Universitet
Hans Skov-Petersen, Københavns Universitet
Thomas Alexander Sick Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet

Artiklen præsenterer et forsøg med registrering af cyklistoplevelser i København og kortlægning og analyse af oplevelser på cykelturen. I alt 398 cyklister deltog i undersøgelsen, hvor de tegnede deres seneste cykelrute online vha. Google Maps og indtegnede op til tre positive og tre negative oplevelser på ruten. Undersøgelsen giver både mulighed for kort-baserede analyser af cyklistoplevelser og for vurdering af infrastruktur eller byelementers betydning for cykeloplevelsen.

Cyklistsignal – kan det se anderledes ud

Thorkild Vestergaard, Trafik og Veje, Viborg Kommune

I henhold til vejregler og bekendtgørelser er der kun en mulighed for at anvende X 16, Cyklistsignal over for cyklister. Viborg Kommune har et forslag til et andet cyklistsignal. Vi vil gerne have afprøvet det almindelige X 11 hovedsignal, som også kaldes et 3-lys, i virkelighedens verden, med masker for cykler, der angiver, at signalet kun er gældende for cyklister.

App til Vinterman

Freddy Knudsen, Vejdirektoratet
Bo Sommer, Vejdirektoratet

Chauffører på saltspredere og plove kan dokumentere deres arbejde direkte i Vinterman med en app.

Nye cykelforbindelser i København

Casper Wulff, Projektleder Rambøll
Henning Munke Hansen, Projektleder Københavns Kommune

For at indfri Københavns Kommunes Miljøvision 2015 skal mindst 50% cykle til arbejde eller uddannelse i 2015, og trygheden og sikkerheden skal øges for cyklisterne. Et vigtigt element i at nå det mål er øget fremkommelighed gennem byen. Det er netop, hvad to nye modstrømsforbindelser gennem indre by skaber.

Få herredømmet over vejbelysningen

Af Allan Ruberg, ÅF Lighting
Andreas Christensen, Horten

Konkurrenceudsættelse og indarbejdelse af dynamisk faldende priser på LED-armaturer i udbudsmaterialet samt integrering af både drift og renovering kan give kommuner helt nye muligheder for besparelser og fornyelse af vejbelysningen på samme tid.

Tilstandsvurdering af vejbelysningsmaster i Aarhus Kommune

Af: Pia Westergaard, specialist og projektleder COWI
Peter Ryberg Neess, teamkoordinater Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har bedt Cowi om et overblik over stand og restlevetid på kommunens i alt 54.000 vejbelysningsmaster. Det har resulteret i den mest omfattende test og kortlægning af vejbelysningsmaster i Danmark og givet kommunen et godt overblik, som kan bruges til at planlægge fremtidige udgifter – bl.a. i forbindelse med udfasning af kviksølvlamper.

Turbulens og saltfordeling bag saltbiler

Jan S. Strøm. Konsulent Århus Universitet, Engineering Center Bygholm.
Hisamitsu Takai, Konsulent. Århus Universitet, Engineering Center Bygholm.
Josef Josefsen, Vinterkonsulent for Vejdirektoratet, BOCONS Aps.

Saltspredere testes indendørs i spredehallen på Engineering Center Bygholm ved lave kørehastigheder. Parallelt hermed gennemføres undersøgelser af den turbulens, der skabes bag saltbiler for at påvise, hvordan turbulens og sidevind påvirker saltkornenes bevægelse. Undersøgelserne gennemføres både med skalamodeller i vindtunnel og med saltbiler i såvel spredehal som ved kørsel på udendørs testbane.

Foranalyse af Aalborg Letbane

Christian Trankjær. Projektleder Aalborg Letbane, Nordjyllands Trafikselskab

Der foregår en kraftig udvikling i Aalborg med bl.a. udvidelse af Aalborg Universitet og Gigantium, nyt Universitetshospital, Musikkens Hus, Nordkraft, ungdomsboliger i tusindvis og omdannelse af flere centrale industriområder.

Banebrydende værktøj tilpasser saltspredning til lokale forhold

Klaus Kjær Hansen. Udviklingschef, Epoke A/S

Det overordnede mål med enhver spredeindsats er, at den virker og skaber tryghed. Uanset om man befinder sig i et skovområde, i tætbebyggede byområder, på broer eller i det åbne land må trafikanter ikke føle sig usikre på, om der er spredt den mængde salt, som effektivt holder vejen tør.

Tømidler på glatis

Seniorkonsulent Michel M. Eram, Vejdirektoratet
Konsulent Preben Jensen Dahl, Aarhus Universitet

Vejsalt er et nødvendigt produkt, som gør de vinterglatte veje mere trafiksikre, men saltet er også hårdt ved biler, veje, broer, grundvand, beplantning mv. I Danmark er der flere forskningsprojekter i gang omkring vejsaltet hos Vejdirektoratet og Vinterudvalget, som er en sammenslutning af vejmyndigheder, Storebælt og DMI.

VIADANIA gæsteforelæsning

Mikkel Bruun, Bruun Communication

Torsdag den 5. september 2013 var Civilingeniør Niels Dujardin, Vejteknisk Område, Vejdirektoratet første mand i rækken af gæsteforelæsere i regi af VIADANIA. Han adresserede cirka 50 studerende ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, der morgenfriske var mødt frem for at høre mere om trafik- og transportbranchen i sagens natur med vinklen lagt på arbejdet med veje og vejinfrastruktur, men også i bredere forstand; om arbejdet som projektingeniør både i den private og offentlige sektor.

Individuel styring af belysning kan give store besparelser

Thomas Skovsgaard. Exlumi consulting

Med LEDens indtog på de danske veje og gader er integreret stand-alone lysstyring nærmest blevet en standard. Det reducerer typisk energiforbruget på LED armaturerne med en tredjedel. Men de færreste er klar over, at der faktisk er meget mere at spare ved at bruge lysstyring, der muliggør individuel regulering af LED armaturerne.

’Servicering af Vintermateriel’ flytter initiativet ud til entreprenøren

Helene Elna Hyldgaard, Vejdirektoratet

I foråret havde Vejdirektoratet for anden gang ydelsen servicering af vintermateriel i offentligt udbud for en periode på 3 år med option på 2 x 1 års forlængelse. Inspireret af konceptet om ’mest muligt initiativ til entreprenøren’ i Samlet Driftsudbud 2013 i Vejdirektoratet blev kravene til styring og kvalitetssikringsværktøjer skærpet.

Omisolering på rekordtid

Vibeke Wegan, Vejdirektoratet
Henrik Bak Pedersen, COWI
Karsten Normand, Christiansen & Essenbæk

Med omhyggelig forberedelse, detaljeret planlægning, tæt samarbejde, 8 og 12 timers arbejdshold og ildhu lykkedes det at reparere en motorvejsbro på fire uger. Normalt regner vi med tyve uger.

Tag vinteren i hånden

Sine Dyreborg, AC-medarbejder, Vejdirektoratet

Nu er det muligt at tjekke vintertrafikinformationerne fra Vintertrafik.dk via en app. App’en giver mulighed for at få et hurtigt overblik over vintervejene, inden man sætter sig ud i bilen.

Tid til status – LED før nu og efter

Tine Byskov Søndergaard, Civilingeniør, Belysningskonsulent, DONG Energy

Fra den spæde start med forbehold og testanlæg til projekter i stor skala og gode erfaringer. Og vi har stadig forventninger til yderligere udvikling af led i fremtiden. 4 år med LED i DONG Energys belysningsanlæg i det nordsjællandske har givet os en række erfaringer og overvejelser. Nu er det på tide at gøre status.

Spredertest – klar til brug

Tine Damkjær Bagger. Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har igennem de seneste år arbejdet på udvikling af en metode til test af saltspredere. Testmetoden er nu klar til brug – til gavn for kvaliteten i vintertjenesten.

Status for gæsteprincippet efter Vintapperrampe-sagen

Af Tom Løvstrand Mortensen. Vejdirektoratet
Jeanette R. Zinck Østergaard. Vejdirektoratet

Østre Landsret har afsagt dom i Vintapperrampe-sagen og har dermed godkendt den tolkning af gæsteprincippet, som Vejdirektoratet hele tiden har lagt for dag. Sagen handler om, hvorvidt en ledningsejer skal betale for aflastningskonstruktioner til beskyttelse af et ledningsanlæg, der efter en ekspropriation til vejanlæg ligger i vejarealet.

Store energibesparelser med intelligent lysstyring

Af Sales Manager, Outdoor, Morten Reimann, Philips Lighting.

Hvordan skaber man tryg og indbydende gade- og vejbelysning, som samtidig opfylder de kommunale mål for energibesparelse og CO2-reduktion? Mange kommuner ser kombinationen af LED-belysning og intelligent lysstyring som den indlysende løsning. Men lysteknologien udvikler sig så hurtigt, at det kan være svært at afgøre, hvornår man skal tage skridtet – og hvilken platform, der også holder

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

admin

(0) Readers Comments

Comments are closed.