Synspunkter — 15 september 2021

Af transportminister Benny Engelbrecht

Med Infrastrukturplan 2035 bliver der investeret massivt i en for-bedring af den kollektive trafik. Men det er ikke bare en infrastrukturplan – det er en eletrificeringsplan. Vi satser på batteridrift både i den regionale og den lokale kollektive trafik. Samtidig gennemfører vi investeringer i jernbanenettet, der sikrer, at vi med DSB’s nye eltog kan skabe en sammenhængende landsdækkende fossilfri elbaseret kollektiv trafik. Og så etablerer vi den nødvendige ladeinfrastruktur til elbilisterne på statsvejnettet.

Det er et glædeligt budskab – og ligeså glædeligt er det, at alle Folketingets partier står bag aftalen. Det betyder, at den plan der ligger for godt 160 milliarder kroner frem til 2035, er til at regne med.

Sammen med de igangværende investeringer, fornyelse og vedligeholdelse prioriteres der i alt ca. 86 mia. kr. til jernbaner og øvrig kollektiv trafik frem mod 2035. Aftalen har også fokus på at styrke den regionale og lokale kollektive trafik. Eksempelvis ydes et statsligt bidrag til investeringer i privatbanerne, og der satses på en ud-rulning af batteritog uden for hovednettet. Herudover afsættes også midler til tilbundsgående undersøgelser og anlæg af to BRT-linjer i hovedstadsområdet samt en ramme på yderligere 2,5 mia. kr. til højklasset kollektiv transport i større danske byer, som skal gå til nye BRT- og letbaneprojekter.

Investeringerne i højklasset kollektiv transport har til formål at skabe et bedre og mere sammenhængende transportnet, som skal medvirke til, at flere danskere vælger at stille bilen derhjemme og i stedet benytter den kollektive transport. Dette vil også spejle sig positivt i Danmarks samlede CO2-regnskab.

Sideløbende med infrastrukturaftalen er stadig flere kommuner blevet en del af klimasamarbejdsaftalerne om grøn kollektiv trafik, hvor kommuner og regioner forpligter sig til en ambitiøs omstilling af den offentlige bustrafik og andre former for offentlig kørsel.

Pr. august 2021 har 25 kommuner og fem regioner tiltrådt afta-lerne, og ca. 64 pct. af den samlede kollektive bustrafik målt i køreplantimer er således omfattet af aftalerne. Der er stadig momentum i aftalerne, og jeg vil gerne opfordre til, at flere kommuner kontakter Transportministeriet med henblik på at blive en del af klimasamarbejdsaftalerne.
Med til fortællingen om den markante styrkelse af den kollektive transport hører også fortællingen om den moderne fossilfri jern-bane, metropolnetværket, understøttelsen af DSB’s nye tog og vision for trafikken frem mod 2030.

For regeringen har det været afgørende, at vi fandt den rigtige balance i infrastrukturaftalen. Der skal være plads til privatbiler – som inden for en kort årrække bliver fossilfri – for der er en hverdag, der skal fungere, og ikke alle steder er der en metro uden for døren. Der skal være plads til gods- og persontransport. Og så skal der tænkes nyt og investeres i den grønne kollektive transport. Den balance er jeg stolt af, at vi har fundet, og jeg er ikke mindst stolt af, at den tipper en smule mod den kollektive transport.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.