Synspunkter — 13 april 2020

AF OLE GRANN ANDERSSON, Seniorspecialist, Teknologisk Institut, olan@teknologisk.dk

I skrivende stund er det svært at koncentrere sig alene om de vejtekniske aspekter i vores samfund, da hele landet er lagt ned af en verdensomspændende Coronavirus-pandemi. Store dele af det danske samfund er sat på pause, i håb om at begrænse og udjævne den eksplosive
stigning af sygdomstilfælde. Forhåbentlig er problemet aftaget væsentligt, når I, kære læsere, sidder med bladet i hånden eller på skærmen!
Klimaforandringer, CO₂-begrænsninger, genbrug og reduktion af miljøbelastninger fylder meget i både medierne og vores alles hverdag. Vi har haft et usædvanligt vådt forår, som har udfordret vejene og afvandingssystemerne. Dette har sat fornyet fokus på behovet for nye veje til en effektiv klimatilpasning. For at reducere klimaforandringerne skal vi til stadighed også afsøge nye muligheder for produkter og processer, som er mere bæredygtige og mindre CO₂-belastende end de i dag anvendte, med høj grad af cirkulær ressourceøkonomi.
Tilsætning af genbrugsasfalt i ny, varmblandet asfalt er nu så veldokumenteret, at vejreglernes begrænsninger er ophørt. Et godt eksempel på, at et overskudsprodukt bliver en ny, værdifuld ressource.
Der forekommer dog fortsat store lagre af god genbrugsasfalt, hvis potentiale ikke synes udnyttet effektivt nok som grusbærelag. Et nyt bærelagsprodukt på det danske marked er BSM (Bitumen Stabiliseret
Materiale), der består af næsten 100% genbrugsasfalt, som i en speciel proces stabiliseres med en lille mængde ny bitumen og cementfiller. Konceptet kræver ingen tørring og opvarmning af stenmaterialet
og næsten ingen tilførsel af nye råvarer.
Det kan produceres lokalt, uden lange transporter af knuste klippesten eller knappe grusgravsressourcer og har derfor en interessant bæredygtighedsprofil. Vejstøj er et væsentligt miljøproblem i den vestlige
verden. Vejtrafikken stiger fortsat, vejnettet udbygges og flere og flere boliger belastes af støjen.
Seneste WHO-vurderinger tyder endda på, at vi nok hidtil har undervurderet geneeffekten. Europas årlige samfundsøkonomiske omkostninger fra vejstøj anslås til næsten 40 mia. Euro. Det er derfor, mere
end nogensinde før, vigtigt, at der fokuseres på effektiv støjbekæmpelse i bolignære områder. Støjskærme, støjvolde, facadeisoleringer, trafikomlægninger/- reguleringer, mindre støjende bildæk, samt udvikling
af nye, robuste, støjreducerende vejbelægninger er nogle af de vigtigste midler mod støjplagen.
Udvikling er mere vigtig end nogensinde før, for at sikre og videreudbygge infrastrukturen og samtidigt medvirke til at løse en række andre samfundsmæssige udfordringer på en god og bæredygtig måde.
God sommer og god vejbygningssæson!

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.