Synspunkter — 19 april 2019

Nye veje

Af Ole Grann Andersson, seniorspecialist, Teknologisk Institut

Vores veje er grundlaget for en effektiv infrastruktur og dermed nøglen til fortsat mobilitet og vækst. Der sker fortsat større koncentration omkring Hovedstaden og de større byer, som derved stiller store krav til en effektiv trafikafvikling. Samtidigt øges biltrafikken år for år og udfordrer dermed både det danske vejnets kapacitet og ved­ligeholdstilstand.
Den seneste SAMKOM rapport viser, at det kommunale vedligeholdsefterslæb ligger på 3,9 mia. kr., hvor bevillingerne til vedligehold er udfordret. Det er derfor vig­tigt, at vejene udbygges og vedligeholdes både teknisk og økonomisk effektivt på en sådan måde, at der opnås færrest mulige gener fra fremtidige vejarbejder, trafikom­lægninger og andre forsinkelser, som kan medføre spildtid og deraf afledte store samfundsøkonomiske tab. Der er altså mere end nogensinde før brug for effektive, robuste og langtidsholdbare belægnings- og vedligeholdsløsninger.
I skrivende stund har regeringen og Dansk Folkeparti netop fremsat en ny in­frastrukturplan ”Aftale om et sammenhæn­gende Danmark – Investeringsplan 2030”. Med planen vil der blive prioriteret investe­ringer til udbygning af transportinfrastruk­turen for i alt 112,7 mia. kr. Der har ifølge udmeldingen aldrig været brugt så mange penge på infrastruktur, som der vil blive de næste ti år. Det oplyses, at der bl.a. vil blive anlagt 450 kilometer ny vej rundt om i landet med målet om at skabe et Danmark i bedre balance. Det bliver spændende at følge de næste år. Samtidigt må man ikke glemme, at der følgelig bliver endnu flere kvadratmeter belægning at vedligeholde.
Den senere tids udviklingsaktiviteter i vejsektoren viser, at fremtidens veje ikke kun skal tjene som et middel til en effek­tiv trafikafvikling. Man kan også benytte de store vejarealer til samtidig løsning af en række samfundsmæssige problemer i specielt byområder. Løsningerne kan ved planlægning tænkes ind og integreres i en større helhedsløsning for fremtidens Smart Cities. Det har igennem nogle år været kendt, at det er muligt at fremstille vejbe­lægninger, som kan reducere vejstøjen, så der sikres et mindre belastende støjmiljø med deraf forventeligt færre tilfælde af hjerte-/karsygdomme.
Med en ny designtilgang er nu også muligt at reducere belægningernes rul­lemodstand, hvorved bilisternes brænd­stofforbrug og CO2-udledning reduceres. Desuden er det muligt at designe hele vej­opbygningen med permeable lag, så vejen ”usynligt” fungerer som et stort, supple­rende vandreservoir eller forsinkelsesbas­sin, der modvirker oversvømmelser med opstigende kloakvand ved de klimaskabte monsterregnskyl. Måske kan fremtidens veje også medvirke til mindre luftforurening i byerne og meget, meget mere.
Parallelt med de tekniske optimerin­ger er der et stadigt stigende fokus på bæredygtighed bl.a. understøttet af FN’s verdensmål, der i høj grad prioriterer miljø­rigtige, bæredygtige løsninger og fokus på cirkulær ressourceøkonomi, ligesom løs­ninger for tilpasning til klimaforandringer vægtes højt.
Samtidigt har vi i dagspressen kunnet læse, at de tilbageværende danske råstof­ressourcer i grusgravene er ved at være udtømte. Der er i høj grad brug for mere genbrug og genanvendelse. Vejdirektora­tet har efter afslutningen af et større dansk udviklingsarbejde revideret vejreglerne for asfalt, så der gives plads til endnu mere genbrug, ligesom der i andre projekter ses på muligheder for anvendelse af f.eks. gen­brugsbeton, både som ubundne bærelag og som tilslag til asfalt. Nye restprodukter kommer til og åbner nye muligheder på vej­området.
I år er Trafik & Vejes traditionelle tema om vejbelægninger udvidet med fokus på en helt ny event i vejsektoren kaldet Vejsek­tordage. Som det fremgik af ovenstående betragtninger, tegner fremtiden i vejsekto­ren spændende med mange nye udfordrin­ger og løsningsmuligheder. En del af disse vil bl.a. kunne drøftes og belyses ved den nye event Vejsektordage, som arrangeres af Brancheforeningen for Sikre Veje og Teknologisk Institut. Her vil der både være et antal faglige indlæg og store udstillings­arealer med ”levende” events og seneste nyt inden for vejbygning.
¦

Læs mere inde i bladet om Vejsektorda­gene, som afholdes i Taastrup den 22-23. maj. Der er gratis adgang.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.