Synspunkter — 18 december 2016

Efter Vejforum

Af Svend Tøfting
Ansvarshavende Redaktør Trafik & Veje

Vejforum blev afviklet for 16. gang i begyndelsen af december. Og for 16. gang i træk voksede det i størrelse. Det blev i år til i alt 1.100 deltagere, 75 udstillere, 50 sessioner og 125 indlægsholdere.

Det var igen en fornøjelse at møde hele vejsektoren til det, nogen kalder for vores fætter-kusine fest. Og det er det faktisk også. Her kan vi møde både nye og gamle kolleger, og den gode stemning er der fra første sekund.

Vejforum udvikler sig hele tiden – og det skal det også. Som noget nyt var der i år på anden dagen et politisk seminar, hvor kommunale politikere og konsulenter var inviteret til at drøfte, hvordan vi fremover kan betragte veje og broer som proaktive skatteyderfinansierede investeringer, der skaber vækst og velfærd i kommunerne.

Det ledte frem til afslutningsdebatten torsdag eftermiddag, hvor emnet var, hvorledes smart og bæredygtig infrastruktur kan ændre vores adfærd. Det er et initiativ, der vil blive videreudviklet i de kommende år, og jeg håber, at Vejforum fremover i højere grad kan være med til at sætte dagsordenen i de danske kommuner.

I den afsluttende evaluering i faggruppen og repræsentantskabet viste tilbagemeldingen en meget stor tilfredshed med afviklingen af de mange faglige sessioner.

Der var stor kvalitet i indlæggene, og de blev gennemført på en god og professionel måde. Jeg har været med i alle årene. og det er glædeligt, at vi fortsat kan forbedre Vejforum. Stor tak til alle der har bidraget og særligt til Nyborg Strand og VEJ-EU for den professionelle styring.

Vejforum er blevet en central del af den danske vejsektor. Og den videndeling og netværksdannelse, der sker på de to dage på konferencen, er uvurderlige for sektoren.

Og hvis vi kigger lidt på fagbladet Trafik & Veje, så er vi også i gang med fortsat at udvikle bladet. Vi har bl.a. brugt 2016 til at få flyttet administrationen og få omlagt de administrative systemer.

På det årlige bestyrelsesseminar i november drøftede vi, hvorledes vi fremadrettet kan udnytte de mange muligheder, de nye elektroniske medier har skabt.

Vi er i år startet på at levere bladet elektronisk, og abonnenter på det trykte blad kan også få det elektronisk. En del har valgt udelukkende at få bladet tilsendt elektronisk.

Vi vil i det kommende år omlægge e-abonnementerne, så de bliver en integreret del af det nye administrationssystem. Når dette er sket, vil vi bl.a. bedre kunne markedsføre bladet i de andre nordiske lande.

Der er ingen tvivl om, at udvikling mod mere og mere anvendelse af de elektroniske medier vil blive forstærket i de kommende år, men jeg tror, vi fortsat i en længere årrække vil trykke bladet.

Der er mange læsere, der fortsat ønsker det trykte blad, og det gælder også vore annoncører.

Vi vil i det kommende år gennemføre en læserundersøgelse for at få et bedre grundlag for at udvikle bladet i takt med læsernes ønsker og behov.

Men vores blad vil også i fremtiden være et blad, hvor det er teknikere der formidler viden og nyheder til kollegerne. Vi har i år haft 350 forskellige forfattere, som alle for en meget beskeden honorering tilsammen har leveret 575 sider fagligt stof til bladet fordelt på 218 artikler.

Vi har også hvert år 22 temaplanlæggere som er med til at forme bladets to månedlige temaer. Uden dette store frivillige arbejde kunne bladet ikke eksistere. Så en stor tak for denne indsats.

Rigtig glædelig jul til alle.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author