Synspunkter — 19 marts 2019

Af Kit Lærke Knudsen, Projektleder for vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejder, Vejdirektoratet og Josephine Schøller Rasmussen, formand for vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejder, Vejdirektoratet

Månedens tema, trafikafvikling og afmærkning, indeholder en række indbyggede dilemmaer, hvilket artiklerne i dette nummer af Trafik og Veje også tydeligt afspejler.

I Vejregelgruppen for Afmærkning af vejarbejder arbejder vi med de samme dilemmaer. Vi forsøger i vores arbejde at balancere fremkommelighed, tid, økonomi, trafiksikkerhed, arbejdsmiljø mv., men som det klart fremgår af artiklerne er det en ud- fordring. I mange tilfælde kan det løses ved god planlægning allerede i projekterings- fasen ved at indarbejde allerede kendte myndighedskrav i udbudsmaterialet, tæt samarbejde mellem entreprenør og byg- herre osv. Erfaringen viser, at problemerne ofte opstår i forbindelse med forsinkelser af projektet. Det kræver en hurtig indsats fra mange parter og ikke mindst kompeten- cer inden for trafikafvikling, anlægslogistik og afmærkning, og dét er ikke noget, man kan læse sig til i vejreglerne. Det kræver erfaring, lokalt kendskab, indsigt i det på- gældende arbejde, samt en stor portion
samarbejdsvilje og forståelse for meget forskelligartede problemstillinger.

Regler og vejledninger skal dække et stort og bredt område fra regler for af- mærkning i forbindelse med græsslåning til større bygværks- og anlægsarbejder. Visse af de mindre opgaver er en større udfor- dring, end man umiddelbart skulle tro. Et svært område er akutte driftsarbejder på landeveje og motorveje. Det kan fx være fjernelse af døde dyr, dækrester eller lig- nende. Arbejdsopgaven er således lille og hurtig, men stedet kan være stærkt trafi- keret. Hvordan sikrer vi vejarbejderne, når de arbejder på vejen? Det skal være for- svarligt, når man arbejder på en vej! Er det sikrere at opsætte forvarsling, eller er det sikrere at lade være, løse opgaven bag en TMA og så hurtigt væk. Når der opstår no- get akut fx et uheld på motorveje, er det så tilstrækkeligt med en skiltevogn, eller skal der konsekvent benyttes en TMA (Truck Mounted Attenuator)? Den diskussion er desværre aktuel, og vi deltager med vores viden om afmærkning af vejarbejder i den.

Udarbejdelsen af afmærkningsplaner er helt centrale i forbindelse med vejar- bejder. Som det fremgår af artiklen fra Ulla Vilsbøll Milling, Ikast-Brande Kommune og Kræn Bach Holmbjerg, Viborg Kommune ”Afmærkning af vejservice-vejarbejder”, er korte vejservice-vejarbejder også et om- råde med store udfordringer.

Vejregelgruppen har efterhånden udar- bejdet mange principtegninger for forskel- lige typer afspærring i byområde, åbent land og på motorveje. Det er en stor hjælp i det daglige arbejde mange steder, men principtegningerne skal bruges med et godt kendskab til, hvordan der ser ud præcist på den lokalitet, hvor de skal benyttes og tilrettes til de aktuelle forhold. Der skal ofte indarbejdes afmærkning for en sidevej, sikres adgang fra et parkeringsanlæg osv. som jo ikke fremgår af principtegningen. Vejregelgruppen er derfor i år startet på et udviklingsarbejde, hvor principtegninger- nes tilpasning skal kunne gøres mere auto- matisk. Vi er gået i dialog med et tysk firma, der har udviklet et meget brugervenligt pro- gram, som bliver brugt i Tyskland, Østrig og Schweiz til dette formål.

Afspærringen er ikke kun for arbejder- nes sikkerhed, men også for trafikanternes sikkerhed, og dét budskab er vi nok ikke nået helt ud med. Nogle trafikanter er fx uforstående over for hastighedsnedsættel- ser gennem vejarbejdsområder over hele døgnet, når der ikke arbejdes. De har na- turligvis ikke fokus på, at fx autoværn kan være demonteret og dermed, at deres sik- kerhed er forringet i forhold til situationen uden vejarbejde. Formidling af budskabet om at det også gælder trafikanternes sik- kerhed, arbejder vi med.

Vejregelgruppen er sammensat bredt med repræsentanter fra branchen fx en- treprenører, vejmyndigheder, Politiet, Ar- bejdstilsynet, fagforeninger m.fl., som alle kommer med deres faglighed og dækker forskellige interessenter.

Vejregelgruppen favner således meget bredt, erkender dilemmaerne og forsøger at løse dem, men har du en problemstilling

– ny eller gammel – vi skal tage op, så kon- takt os eller et medlem i gruppen (se Forord

i håndbogen på vejregelportalen).

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.