Synspunkter — 14 maj 2019

Af Klaus Bondam, Direktør i Cyklistforbundet

Sølle 11 linjer om cyklisme

I marts måned lancerede regeringen og Dansk Folkeparti den længe ventede infrastrukturplan ’Aftale om et sammenhængende Danmark – investeringsplan 2030’. Set med cyklistbriller er det en skuffende, visionsløs, og tilbageskuende plan. Det er og bliver mest af alt en gavebod til bilisterne.

Sølle 11 linjer fylder det, der står om cyklisme. Og jo  – der afsættes under overskriften ’Bedre cykelinfrastruktur’ en pulje på en milliard kroner i perioden 2021-30. Det lyder rigtig flot.

Men reelt er der tale om en reduktion i forhold til det beløb, som der de seneste år har været allokeret til området. Først med ’cykelmilliarden’, der 2009-14 var afsat gennem ’Den Grønne Trafikaftale’, som alle partier i Folketinget undtaget Ø stod bag. Efterfølgende har forligspartierne i ’Bedre og Billigere’-forligskredsen i flere omgange i årene 2015-19 afsat mindre puljer på i alt godt yderligere en kvart milliard til fremme af cykelinfrastruktur.

Vi nærmer os et valg med hastige skridt. Det ser – upåagtet hvem der vinder valget – heldigvis ud, som om en ny infrastrukturaftale skal genforhandles. Vi håber på et mere gennemarbejdet, visionært og helhedsorienteret transport- og samfundspolitisk styringsredskab for de kommende 10 års transportpolitiske arbejde, der i højere grad ind tænker sundhed, klima og vækst. 

På cykelområdet ser vi i Cyklistforbundet naturligvis gerne en pulje, der er større end den 1 mia. kr., der pt. er afsat. Det vil gøre det muligt at bruge cyklen til at løse en række af de alvorlige mobilitets-, folkesundheds- og klimamæssige udfordringer, som vi som samfund står overfor.

Vi vil også gerne byde ind med nogle principper for en ny statslig cykelpulje:

  • Med en fremtidig statslig cykelpulje bør der ligesom ved den ’gamle’ pulje kunne tildeles midler til såkaldte ’tværgående projekter’ som fx de nødvendige forsknings- og vidensopsamlingsprojekter, kampagner, innovationsprojekter og lignende og altså ikke kun til ’ny asfalt’. Midlerne skal kunne søges af og tildeles til forskningsinstitutioner, organisationer og eksterne rådgivere. Gerne i samarbejde og alliancer mellem (flere) kommunale og statslige aktører
  • En fremtidig statslig cykelpulje bør i modsætning til den ’gamle’ være åben over for en differentiering af den kommunale medfinansiering afhængig af den enkelte kommunes økonomi/særlige forhold, projektets karakter og eventuel naturlig sammenhæng med anden – statslig – cykelinfrastruktur
  • En fremtidig statslig cykelpulje bør indeholde tilstrækkelige midler til at kunne udbygge det eksisterende cykelstinet således, at der i fremtiden kan skabes bedre sammenhæng i de regionale og tværkommunale supercykelsti-systemer. Det er nødvendigt af hensyn til udbredelsen af både el-cyklen og speed pedelecs, ligesom det på de meget befærdede cykelsti-strækninger kan være nødvendigt med udbygninger for at sikre tryg og sikker plads for de nye bæredygtige og små motoriserede køretøjer
  • Der bør udarbejdes en ny national cykelstrategi til afløsning af 2014-strategien. Det bør denne gang være en tværministeriel arbejdsgruppe, der fører pennen og dermed gør sammenhængen mellem cyklisme og sundhed, klima og børn krystalklar.

Beskrivelsen af sådan en pulje og sådan en indsats vil fylde betydeligt mere end 11 linjer i en ny infrastrukturaftale. Men tro mig, det vil også kunne så meget mere.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.