Persondatapolitik

Databeskyttelse har høj prioritet ved Trafik & Veje, og vi ønsker åbenhed omkring hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Trafik & Veje har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personlige oplysninger mod at gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang til dem.

Vi opbevarer personlige oplysninger sikkert med begrænset adgang, , som er placeret i kontrollerede faciliteter og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende. Dette selvfølgelig pånær de oplysninger, der er offentliggjort på vores hjemmeside.

Oplysninger om selskaber er ikke omfattet af persondatalovgivningen, men alene personoplysninger om fysiske personer samt enkeltmandsvirksomheder.

Formålet med denne information er også at iagttage oplysningspligten efter databeskyttelsesforordningens[1] art. 14 samt at redegøre for vores behandlingsgrundlag til behandling af dine personoplysninger, når du er forfatter, registreret i Vejviseren, samt generel bruger af fagbladet Trafik & Veje herunder på www.trafikogveje.dk.

Dataansvarlig

Trafik og Veje er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, og som vi fremtidigt vil modtage. Vores kontaktoplysninger er:

Trafik & Veje

Direktør Peter Søndergaard

Enghavevej 12

8660 Skanderborg

ps@trafikplan.dk

Tlf.: 25 30 06 63

Kontaktperson

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte direktør Peter Søndergaard

Direktør Peter Søndergaard kan kontaktes på følgende måder:

På e-mail: ps@trafikplan.dk
På telefon: 25 30 06 63
Ved brev: Enghavevej 12, 8660 Skanderborg

Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bl.a. følgende formål:

Identifikation af dig som forfatter, som registeret i Vejviseren, som registreret tilmeldt til vores nyhedsbrev, som læser af fagbladet Trafik & Veje og som annoncør. Formålet er desuden administration af dine generelle forespørgsler i den forbindelse, håndtering af eventuelle problemer, fremsendelse af fakturaer mv. Vi anvender også dine personlige oplysninger for at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med lovgivning, retskendelser og myndighedsbeslutninger. Dette omfatter brugen af dine personlige oplysninger til indsamling og kontrol af regnskabsoplysninger ved overholdelse af regnskabsregler.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger i generel forstand databeskyttelsesforordningen samt databeskyttelsesloven, herunder særligt databeskyttelsesforordningens art. 5 om god databehandlingsskik, og art. 6, stk. 1, litra a omkring samtykke.  Det vil sige, at behandlingen af dine personoplysninger som udgangspunkt alene sker, såfremt du har givet os dit samtykke til behandling af dine personoplysninger.

Behandlingen af almindelige personoplysninger kan desuden også ske efter en interesseafvejning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, hvorefter behandlingen kan finde sted, hvis det er nødvendigt for, at vi kan forfølge en berettiget interesse. Denne interesse kan f.eks. være interessen i at kunne behandle din henvendelse på en tilfredsstillende måde.

Behandlingen kan i visse tilfælde også ske, hvis vi anser det nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt eller aftale, som er indgået med dig, ligesom at behandlingen også kan være nødvendig for at overholde retlige forpligtelser. Behandlingsgrundlag har hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Det er i øvrigt vores opfattelse, at du ved kontakt til os pr. telefon, på hjemmesiden, via mail eller fysisk, med spørgsmål eller anmodning om oplysninger omkring Trafik & Veje, derved også har givet os dit samtykke til at vi må opbevare og behandle almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer, da det vurderes at være nødvendigt for at vi kan vende tilbage til dig med svar på din henvendelse.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler det der efter databeskyttelsesforordningen betegnes som almindelige personoplysninger om dig, hvilket f.eks. omfatter oplysninger som navn, adresse, telefonnummer.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Som forfatter

Oplysningerne om dit navn, firma, stillingsbetegnelse, e-mail og telefonnummer vil være offentligt tilgængelige på hjemmesiden www.trafik&veje, når du i forbindelse med fremsendelse af en artikel giver os dit samtykke hertil.

Registreret i Vejviseren

Hvis du opretter dig i Vejviseren, vil følgende oplysninger være offentligt tilgængelige:

Navn, organisation/virksomhed, afdeling, adresse, e-mail, telefonnummer, telefax

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver i øvrigt ikke dine personoplysninger, medmindre det er påkrævet ved lov, stævning eller andre retslige processer, eller hvis vi har en formodning for, at det er nødvendigt at videregive oplysninger for at (1) undersøge, forhindre eller agere mistænkte eller faktiske ulovlige aktiviteter eller for at hjælpe offentlige myndigheder; (2) håndhæve vores aftaler med dig, (3) beskytte vores tjenestes sikkerhed eller integritet. Vi giver vores kunder, brugere og forfattere besked om retslige krav om videregivelse af deres personlige data, medmindre lovgivningen eller retsordren forbyder dette.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De personoplysninger vi behandler om dig, har vi typisk altid modtaget fra dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Artikler og personoplysninger i den forbindelse

Vi opbevarer den artikel du har skrevet samt dine personoplysninger på vores hjemmeside www.trafikogveje.dk indtil du eventuelt tilbagekalder dit samtykke.

Artikler i Trafik & Veje er opbevaret siden fagbladet startede op i 1924.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke slettes artiklen og dine personoplysninger fra vores hjemmeside og fra vores IT-systemer straks efter.

Det vil altid stå dig frit for at tilbagekalde dit samtykke.

Registreringer i Vejviseren

Når du har registreret dig i Vejviseren, vil din registrering være offentliggjort i Vejviseren på www.trafikogveje.dk, indtil du aktivt foretager et fravalg igen.

En gang årligt vil vi dog som en service skrive til dig/virksomheden, der er registeret i Vejviseren og påminde dig om at du skal opdatere af dine data, hvis der er behov for det.

Nyhedsbrev

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev registrerer vi kun dit navn og din e-mailadresse til brug i denne forbindelse.

Til- og afmelding af nyhedsbrevet håndteres udelukkende af brugeren selv. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrev, kan det afmeldes på vores hjemmeside eller igennem det enkelte nyhedsbrev.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger. Det vil bero på en konkret vurdering, og du bedes henvende dig til os, hvis du har spørgsmål i den forbindelse.

Ret til begrænsning af behandling

Du har tillige ret til at anmode om at få begrænset anvendelse af dine personoplysninger i visse tilfælde.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ændring af databeskyttelsespolitikken

Vi kan ændre denne politik, og hvis vi foretager væsentlige ændringer, giver vi dig besked via vores nyhedsbrev eller på anden måde, så du har mulighed for at gennemgå ændringerne, før de træder i kraft.

Din fortsatte brug af vores tjenester, efter at vi har offentliggjort eller sendt en meddelelse om vores ændringer af databeskyttelsespolitikken, betyder at du accepterer den opdaterede databeskyttelsespolitik.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF, herefter “Databeskyttelsesforordningen”