GDPR – Forfattere

Til forfattere – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Formålet med denne erklæring er at iagttage oplysningspligten efter databeskyttelsesforordningens[1] art. 14 samt at redegøre for og indhente tilstrækkeligt behandlingsgrundlag til behandling af dine personoplysninger til brug for artikler til bladet Trafik & Veje.

1       Dataansvarlig
Trafik og Veje er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, og som vi fremtidigt vil modtage. Vores kontaktoplysninger er:

Trafik & Veje

Direktør Pablo Celis

Søgårdsparken 5

8250 Egå

Cvr.: 30242653

Telefon: 27 57 88 16

E-mail: pablo@celis.dk

2       Kontaktperson
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte direktør Pablo Celis.

Direktør Pablo Celis kan kontaktes på følgende måder:

·         På e-mail: pablo@celis.dk

·         På telefon: 27 57 88 16

·         Ved brev: Søgårdsparken 5, 8250 Egå.

3       Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Primært til identifikation af forfatter på artiklerne.

3.1 Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger i generel forstand databeskyttelsesforordningen samt databeskyttelsesloven, herunder særligt databeskyttelsesforordningens art. 5 om god databehandlingsskik, og art. 6, stk. 1, litra a omkring samtykke.

Det vil sige, at behandlingen af dine personoplysninger alene sker idet du har givet os dit samtykke til behandling af dine personoplysninger i forbindelse med at din artikel bringes i Trafik & Veje.

4       Kategorier af personoplysninger
4.1      Kategorier af personoplysninger
Vi behandler det der efter databeskyttelsesforordningen betegnes som almindelige personoplysninger om dig, hvilket f.eks. omfatter navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse, navn på det firma eller myndighed du er ansat hos samt foto af dig.

4.2      Modtagere eller kategorier af modtagere
Ovennævnte oplysninger vil være offentligt tilgængelige på hjemmesiden www.trafik&veje, når du har givet os dit samtykke hertil.

Vi videregiver i øvrigt ikke dine personoplysninger, ej heller sker der overførsel til tredjelande, medmindre det er påkrævet ved lov, stævning eller andre retslige processer, eller hvis vi har en formodning for, at det er nødvendigt at videregive oplysninger for at (1) undersøge, forhindre eller agere mistænkte eller faktiske ulovlige aktiviteter eller for at hjælpe offentlige myndigheder; (2) håndhæve vores aftaler med dig, (3) beskytte vores tjenestes sikkerhed eller integritet. Vi giver vores kunder, brugere og forfattere besked om retslige krav om videregivelse af deres personlige data, medmindre lovgivningen eller retsordenen forbyder dette.

4.3      Hvor stammer dine personoplysninger fra?
Vi er kommet i besiddelse af dine personoplysninger, i forbindelse med at vi rekvirerer en artikel fra dig, eller når du på egen hånd fremsender en artikel til os.

Dette betyder at du selv har leveret oplysninger til os.

4.4      Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer den artikel du har skrevet samt dine personoplysninger på vores hjemmeside www.trafikogveje.dk indtil du eventuelt tilbagekalder dit samtykke.

Artikler i Trafik & Veje er opbevaret siden fagbladet startede op i 1924.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke slettes artiklen og dine personoplysninger fra vores hjemmeside og fra vores IT-systemer straks efter.

Det vil altid stå dig frit for at tilbagekalde dit samtykke.

4.5      Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

4.5.1     Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

4.5.2     Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

4.5.3     Ret til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi behandler såfremt du tilbagekalder dit samtykke.

4.5.4     Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde tillige ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle de oplysninger du har givet samtykke til.

4.5.5     Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

4.5.6     Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk og på vores hjemmeside www.trafikogveje.dk

4.6      Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF, herefter “Databeskyttelsesforordningen”