GDPR – Vejviseren

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger til Vejviseren

Formålet med denne erklæring er at iagttage oplysningspligten efter databeskyttelsesforordningens[1] art. 14 samt at redegøre for og indhente tilstrækkeligt behandlingsgrundlag til behandling af dine personoplysninger til brug for Vejviseren i Trafik & Veje på www.trafikogveje.dk .

Dataansvarlig

Trafik og Veje er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, og som vi fremtidigt vil modtage. Vores kontaktoplysninger er:

Trafik & Veje

Direktør Pablo Celis

Søgårdsparken 5

8250 Egå

Cvr.: 30242653

Telefon: 27 57 88 16

E-mail: pablo@celis.dk

Kontaktperson

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte direktør Pablo Celis.

 Direktør Pablo Celis kan kontaktes på følgende måder:

  • På e-mail: pablo@celis.dk
  • På telefon: 27 57 88 16
  • Ved brev: Søgårdsparken 5, 8250 Egå.

 Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bl.a. følgende formål:

Identifikation af dig som registeret i Vejviseren. Formålet er desuden administration af dine generelle forespørgsler i den forbindelse, håndtering af eventuelle problemer. Vi anvender også dine personlige oplysninger for at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med lovgivning, retskendelser og myndighedsbeslutninger.

3.1 Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger i generel forstand databeskyttelsesforordningen samt databeskyttelsesloven, herunder særligt databeskyttelsesforordningens art. 5 om god databehandlingsskik, og art. 6, stk. 1, litra a omkring samtykke.

Det vil sige, at behandlingen af dine personoplysninger alene sker idet du har givet os dit samtykke til behandling af dine personoplysninger i forbindelse med registreringen i Vejviseren der bringes i Trafik & Veje.

Behandlingen af almindelige personoplysninger kan desuden også ske efter en interesseafvejning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, hvorefter behandlingen kan finde sted, hvis det er nødvendigt for, at vi kan forfølge en berettiget interesse. Denne interesse kan f.eks. være interessen i at kunne behandle din henvendelse på en tilfredsstillende måde.

Behandlingen kan i visse tilfælde også ske, hvis vi anser det nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt eller aftale, som er indgået med dig, ligesom at behandlingen også kan være nødvendig for at overholde retlige forpligtelser. Behandlingsgrundlag har hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Det er i øvrigt vores opfattelse, at du ved kontakt til os pr. telefon, på hjemmesiden, via mail eller fysisk, med spørgsmål eller anmodning om oplysninger omkring Trafik & Veje, derved også har givet os dit samtykke til at vi må opbevare og behandle almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer, da det vurderes at være nødvendigt for at vi kan vende tilbage til dig med svar på din henvendelse.

Kategorier af personoplysninger

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler det der efter databeskyttelsesforordningen betegnes som almindelige personoplysninger om dig, hvilket f.eks. omfatter navn, e-mailadresse, telefonnummer, organisation/virksomhed, afdeling, adresse, telefonnummer og telefax.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Ovennævnte oplysninger vil være offentligt tilgængelige på hjemmesiden www.trafik&veje, når du har givet os dit samtykke hertil.

Vi videregiver i øvrigt ikke dine personoplysninger, ej heller sker der overførsel til tredjelande, medmindre det er påkrævet ved lov, stævning eller andre retslige processer, eller hvis vi har en formodning for, at det er nødvendigt at videregive oplysninger for at (1) undersøge, forhindre eller agere mistænkte eller faktiske ulovlige aktiviteter eller for at hjælpe offentlige myndigheder; (2) håndhæve vores aftaler med dig, (3) beskytte vores tjenestes sikkerhed eller integritet. Vi giver vores kunder, brugere og forfattere besked om retslige krav om videregivelse af deres personlige data, medmindre lovgivningen eller retsordenen forbyder dette.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Vi er kommet i besiddelse af dine personoplysninger, i forbindelse med at du eller din virksomhed/organisation anmoder om at blive registreret i Vejviseren.

Dette betyder at du selv har leveret oplysninger til os.

Opbevaring af dine personoplysninger

Når du har registreret dig i Vejviseren, vil din registrering være offentliggjort i Vejviseren på www.trafikogveje.dk, indtil du aktivt foretager et fravalg igen.

Du har altid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til registreringen i Vejviseren.

En gang årligt vil vi dog som en service skrive til dig/virksomheden, der er registeret i Vejviseren og påminde dig om at du skal opdatere af dine data, hvis der er behov for det.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi behandler såfremt du tilbagekalder dit samtykke.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde tillige ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle de oplysninger du har givet samtykke til.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk og på vores hjemmeside www.trafikogveje.dk

 Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF, herefter “Databeskyttelsesforordningen”