Synspunkter — 28 april 2013

Af Per Clausen,
civilingeniør og merkonom
afgående formand for Trafik & Veje

En formand takker af
Den sidste opgave for min gamle arbejdsplads, Vejdirektoratet, ophører ved Trafik & Vejes generalforsam-ling i maj måned. Hermed slutter min periode som formand for Trafik & Vejes bestyrelse. Som en del af mit arbejdsliv har jeg haft den glæde at beskæftige mig med samarbejde på tværs i trafik- og vejsektoren, samarbejdet mellem vejbestyrelserne, uddannelsesinstitutionerne, den offentlige og private del af vejsektoren. At udvikle og dele viden, at udvikle processer og værktøjer, at udvikle effektivitet og resultatdannelse samt at arbejde med rollefordelingen hos de aktive parter i sektoren har været blandt hovedoverskrifterne i sektor-samarbejdet i mange år. Det skal ske inden for de varierende rammebetingelser, som politikerne beslutter.

Trafik-og vejsektoren har haft et bredt sektorsamarbejde, et samarbejde som mange andre sektorer i samfundet misunder os. Vore samarbejdsorganer er mange. Vejregelarbejdet, som sikrer os fælles datadefinitio-ner, en fælles viden- og erfaringsopsamling, fælles implementering af EU-regler og en mulighed for et ensartet udbudsgrundlag for nogle af vores opgaver. Vejsektorens Efteruddannelse (VEJ-EU), som giver mulighed for special- og efteruddannelse af sektorens medarbejdere. Vejforum, Trafikdage og Dansk Brodag, som er de årlige udstillingsvinduer for videndannelsen i sektoren, og hvor sektorens parter kan mødes på kryds og tværs.

Trafik & Veje (Dansk Vejtidsskrift), som i flere generationer har været sektorens blad, hvor ny viden måned efter måned bliver præsenteret, og hvor rådgivere, leverandører og entreprenører kan præsentere sig. Det er faktisk imponerende, at der hver måned kan præsenteres så mange faglige nyheder i høj kvalitet inden for trafik-og vejområdet. Dansk Vejhistorisk Selskab, som skaber interesse for og dokumentation af veje og broers historie, og som mange flere burde være medlem af, hvis man interesserer sig for, hvad der førte os frem til nutiden, og hvorfor ting er, som de er.

Her kunne jeg også have nævnt Danmarks Vej- og Bromuseum, som blev etableret ved en stor indsats fra mange, og som skulle have været et udstillingsvindue for vejsektoren og for historien bag den vejinfrastruk-tur, vi kender i dag, og dens betydning for samfundsudviklingen. Men museet blev aldrig for alvor støttet af Transportministeriets departement, og man benyttede en statslig spareøvelse til at fjerne museets driftstilskud fra Finansloven, efter at museet havde været åbent i et år. Museet blev i øvrigt rost af mange, der nåede at besøge udstillingen. Tilskuddets størrelse var så lille, at det næppe var besparelsesgrunde, men snarere manglende vilje, der lukkede museet. En flov historie for både Transportminister og departement. Sagen var tilsyneladende ligegyldig, og afholdte millionbeløb til etablering og manges frivillige indsats blev overset. Og en tidligere politisk beslutning om museets etablering blev sløjfet.

Andre samarbejdsorganer kunne også nævnes, herunder samarbejder på tværs af landegrænserne. Men mit egentlige formål med dette indlæg er at gøre opmærksom på, at ting ikke kommer af sig selv. Det er min erfaring, at når trafik-og vejsektoren har en række velfungerende samarbejdsorganer, så skyldes det de mange, som har lagt et stort frivilligt arbejde i at give samarbejdsorganerne liv, indhold og kvalitet. Man skal ville samarbejdet.

Uden ildsjæle, som kan se værdien i samarbejdet, går det ikke. Ting skal holdes levende og nutidige. Derfor skal der hele tiden arbejdes med form, kvalitet og indhold. Det er også min erfaring, at deltager man aktivt i samarbejdsorganer, så får man et stort personligt udbytte i form af netværk, viden og oplevelser. Ens arbejdsliv bliver rigere, og man medvirker til at skabe værdi i vort samfund, som giver mening. Det er derfor mit håb, at sektorsamarbejdet kan fastholdes og udvikles af nye generationers ”ildsjæle”.

I vort lille land er samarbejdet nødvendigt for at bevare kvalitet og effektivitet i den måde, vi løser sektorens opgaver på. Ingen parter i trafik- og vejsektoren er stærke nok til at løfte opgaverne alene, hvis det skal gøres på et opdateret grundlag. Så vær aktiv og medvirk til at holde samarbejdsorganerne ”godt i luften” gennem deltagelse i bl.a. bestyrelser, repræsentantskaber, arbejdsgrupper, faggrupper m.m. Som sagt får du selv et stort, personligt udbytte af at deltage, og din arbejdsgiver får en dygtigere medarbejder.

Og så ønsker jeg Trafik & Veje et godt liv fremover, også på de digitale platforme.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

admin

(0) Readers Comments

Comments are closed.