Synspunkter — 28 august 2013

Er OPP vejen frem?
af Anders Eldrup

Velfærdssamfundet blev grundlagt og udbygget efter 2. verdenskrig. Investeringer i samfundets grundlæggende infrastruktur (veje, skoler osv.) var en af de grundlæggende drivkræfter bag velfærdsmodellen. Vi står nu over for afgørende, nye udfordringer. Infrastrukturen, der blev bygget i efterkrigsperioden, er ikke længere af en sådan stand, at den i fremtiden kan understøtte væksten i samfundet. En del af den nuværende infrastruktur er nedslidt og modsvarer ikke fremtidens behov. Her tænkes især på kapacitetsudfordringer samt på behovet for en forbedret driftsøkonomi.

Med et betydeligt investeringsbehov fremadrettet er det afgørende, at man opnår mest mulig infrastruktur for hver investeret krone. Her spiller organiseringen af anlæg og driften af et aktiv en stor rolle. Historisk set har den offentlige bestiller selv været dybt involveret i anlægs- og driftsprocessen med et betydeligt ansvar til følge. Der er særligt tre punkter, som kan forbedres i forhold til den nuværende situation, og som kan lede til en bedre projektøkonomi.

For det første bør den offentlige bestiller i højere grad fokusere på risikodelingen og sikre, at de enkelte risici allokeres til den part (privat eller offentlig), som bedst kan håndtere dem. For det andet bør den offentlige bestiller anlægge en levetidsbetragtning for projektet ved at inddrage både anlægs- og driftsøkonomien allerede i projektdesignfasen. For det tredje bør den offentlige bestiller i højere grad benytte funktionskrav frem for udførelseskrav, da funktionskrav åbner op for bedre anvendelse af privat viden.

De tre udfordringer indgår som centrale dele af OPP (Offentlig-Privat Partnerskab). OPP indebærer, at den private partner påtager sig at designe, projektere, finansiere, opføre og vedligeholde et givent aktiv over en periode, typisk 25-30 år. Den private partner overtager hovedparten af risiciene, men har samtidig også frihed til at træffe beslutninger vedrørende aktivet, så længe funktionskravene fastsat i den offentlige bestillers udbudsmateriale er overholdt.

Det bliver ofte nævnt, at OPP er dyrere end traditionelle organisationsformer på grund af den private finansiering. Den offentlige bestiller beholder i traditionelle organisationsformer langt flere risici end i OPP. Hovedparten af de højere finansieringsomkostninger afspejler de overførte risici. Den reelle ekstraomkostning ved OPP er kun et udtryk for den manglende likviditet i investeringen. En investor i OPP vil ikke som en børsnoteret statsobligation kunne sælge sin OPP-investering med kort varsel. Dette vil en investor kræve kompensation for. Erfaringsmæssigt ligger kompensationen på omkring 1%.

Bruges OPP rigtigt, vil denne præmie ofte kunne blive opvejet af de positive effekter, der kan opnås gennem OPP.

De positive effekter ved OPP kan komme vejområdet til gavn. Vi har allerede set det første OPP-projekt i Danmark på vejområdet med Sønderborg-Kliplev motorvejen, om end dette er en variant af OPP, kaldet OPS (Offentlig-Privat Samarbejde). Et OPS er OPP med offentlig finansiering, men har i øvrigt en lang række fællestræk med OPP. Motorvejen stod klar til brug før tid og til det aftalte budget. De resterende 10-15 gennemførte OPP-projekter i Danmark har alle været klar til brug på den aftalte dato og til den aftalte pris. Aktivets vedligeholdelsesstand er også ensartet over levetiden, da niveauet er aftalt mellem den offentlige bestiller og den private part.

Der er flere muligheder for at anvende OPP på vejområdet i Danmark. En havnetunnel i København, en ny bro over Roskilde Fjord, en tredje Limfjordsforbindelse og motorvejen langs den midtjyske højderyg er eksempler på projekter, der alle kunne egne sig som OPP-projekter. OPP fordrer, at den offentlige bestiller har en række særkompetencer. Disse opbygges bedst gennem erfaring; så såfremt man ønsker at høste gevinsterne ved OPP, er første skridt på vejen at opnå større erfaring med modellen. Altså ved at organisere flere projekter som OPP.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

admin

(0) Readers Comments

Comments are closed.