Synspunkter — 20 august 2015

En masterplan for infrastrukturen

Af Michael Svane, Dansk Industri

Danmark har brug for en masterplan for de trafikale investeringer i perioden 2021-2030. Både virksomheder og borgere skal vide, hvornår de kan forvente, at forskellige projekter sættes i værk.

Virksomheder har brug for rammer, der er til at forudsige. Det gælder ikke mindst i forhold til den trafikale infrastruktur, der spiller en central rolle i forhold til at tiltrække kvalificerede medarbejdere og sikre effektiv transport af rå- og færdigvarer.

En samlet masterplan skal adressere flere typer af trafikale udfordringer. En helt central udfordring er at undgå stigende problemer med trængsel. Det kræver et robust og flerstrenget transportsystem med en høj grad af pålidelighed. Der også brug for stærke internationale forbindelser, så vi sikrer, at virksomhederne har god adgang til både nære og fjerne markeder. Endelig er det vigtigt at sikre en erhvervsvenlig lokal infrastruktur, så virksomhederne har et godt lokalt afsæt for at kunne konkurrere internationalt.

Der er brug for at styrke sammenhængen mellem konkrete projekter. Det er vigtigt, at både de enkelte projekter, men også de forskellige transportformer, fungerer i samspil med hinanden. Med en samlet masterplan kan vi tage stilling til projekterne som helhed frem for enkeltvis.

Det er ikke let at lave en samlet plan for fremtidens infrastruktur. Først og fremmest er det svært at forudsige, hvordan de trafikale behov vil udvikle sig i fremtiden. Eksempelvis er forventningerne til den fremtidige trafikvækst i dag mere afdæmpede, end de var for 5 -10 år siden.

Mange faktorer påvirker fremtidens trafikvækst. Det gælder blandt andet forskellige nye teknologier, hvor det er svært at forudsige, hvor stor betydning de vil få for mobiliteten. Det gælder eksempelvis selvkørende biler. Her er det usikkert, hvornår selvkørende biler for alvor bliver en realitet. Vi ved heller ikke, hvad selvkørende biler kommer til at betyde for transportomfanget.

Det tager ofte mange år at planlægge og anlægge ny infrastruktur. Derfor er man for sent ude, hvis man først går i gang, når behovet er akut og presserende. Investeringer i trafikal infrastruktur kræver strategisk parathed. Infrastrukturen skal løbende geares til at kunne tackle de aktuelle og fremtidige trafikale udfordringer.

Det er dyrt at realisere en ambitiøs masterplan for fremtidens infrastruktur. Derfor skal vi også sikre, at pengene rækker så langt som muligt. Det gælder både, når vi investerer i ny infrastruktur, og når vi skal vedligeholde de eksisterende veje, baner etc.

Det er helt afgørende, at vi bruger midlerne så klogt som muligt. Det handler i høj grad om at prioritere de projekter, der giver det højeste samfundsøkonomiske største afkast. Her er det vigtigt både at tænke i de umiddelbare tidsgevinster, men også i bredere økonomiske effekter som eksempelvis ændringer i udbuddet af arbejdskraft.

I erhvervslivet mener vi, at det er vigtigt at få prioriteret de projekter, der skaber de bedste vækstbetingelser for virksomhederne i Danmark. I DI er vi derfor ved at se på, hvordan man kan supplere de samfundsøkonomiske vurderinger af konkrete projekter med indikatorer for projekternes erhvervsmæssige betydning. I den forbindelse har vi iværksat en analyse, hvor vi trækker på ekstern konsulentbistand. Målet er, at analysen er klar ved udgangen af 2015.

Der er nok at tage fat på, når den nye regering og det nyvalgte Folketing træder sammen efter sommerferien. På transportområdet bør målet være at blive enige om en ambitiøs masterplan for trafikale investeringer. Det skal være en plan, hvor de projekter, der skaber de bedste rammer for vækst i erhvervslivet, får højeste prioritet.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.