Synspunkter — 21 januar 2014

Transport er en forudsætning for vækst
Carl Holst, Region Syddanmark

Der er behov for en forstærket indsats for at sikre, at infrastrukturen understøtter vækst. Effektiv mobilitet er en forudsætning for, at virksomhederne kan tiltrække investeringer og kvalificeret arbejdskraft– og afsætte varer. Det kræver, at vi er fremsynede, når der skal tages beslutninger om udbygning af veje, jernbaner, havne og lufthavne – men også at den eksisterende infrastruktur skal udnyttes bedst muligt.

Øget vækst skaber øget transport – vi køber flere biler, transporterer flere varer etc., når der er gang i økonomien. Men det omvendte er også tilfældet: Effektiv og øget transport er en forudsætning for, at vi kan skabe vækst i samfundet.

Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden har øje for, om den lokale, regionale, nationale og internationale infrastruktur er tilpasset de aktuelle behov. Hvis transport¬infrastrukturen skal understøtte vækst, skal den give virksomhederne nem og hurtig tilgængelighed til international viden i kraft af f.eks. medarbejdere og samarbejdspartnere og adgang til internationale markeder, hvor produkterne kan købes eller afsættes. Her er lufthavne, havne, forbindelser til havnene og de internationale broforbindelser afgørende.

Internationale investeringer, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og mulighederne for at afsætte varer afhænger således – også – af transportmulighederne. Vil vi styrke væksten, er det derfor nødvendigt at begrænse den trængsel, som sætter direkte og meget håndgribelige begrænsninger på mobiliteten af personer og varer. En halv times sparet rejsetid med kollektiv trafik kan gøre en stor forskel for valget mellem bil og kollektiv trafik – og for villigheden til at søge job længere væk. Derfor er det væsentligt at sikre, at den kollektive trafik er et tidsmæssigt attraktivt alternativ for så mange pendlere som muligt.

For at sikre, at infrastrukturen understøtter væksten i samfundet, skal der sættes ind på mange fronter.

For det første skal vi være på forkant, når de helt store anlægsbeslutninger skal tages. Hvilke krav vil virksomhederne og samfundsudviklingen stille til infrastrukturen, når den står færdig om 5-10-15 år? Hvordan vil trængslen se ud? Hvordan vil efterspørgslen efter transport være i de enkelte regioner – og er der helt nye sammenhænge og behov, vi skal være klar til at kunne omstille os til?

For det andet skal man sikre, at den eksisterende infrastruktur udnyttes bedst muligt. Det betyder, at der er brug for mobilitetsplanlægning, der kan sikre en mere effektiv og sammenhængende transport af såvel medarbejdere og gods – fx ved øget brug af samkørsel og kollektiv trafik, samt en mere effektiv logistikplanlægning.

Vi har brug for hurtigere og mere direkte kollektiv trafik og for bedre sammenhæng i den kollektive transport. Det betyder helt konkret, at letbaner kan bidrage til at udvikle både by- og erhvervsliv en række steder i landet – og regionerne ser gerne, at udbygningen med timemodellen kombineres med en udbygning af den øvrige regionale og lokale kollektive trafik, så mobiliteten også øges for borgere, der ikke bor i umiddelbar nærhed af jernbanen. Vil vi styrke væksten, er der ingen vej udenom: Vi er nødt til også at styrke infrastrukturen.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.