Synspunkter — 21 marts 2014

Vejmyndighedsopgaver og service

af Landinspektør Hans Faarup,
LE34 – rådgivning
Faa@le34.dk Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den

De umiddelbare driftsopgaver forbindes i almindelighed med vejenes serviceniveau og kvalitet. Det er snerydningens omfang og effektivitet. Det er belægningernes standard, reparation af huller, kantafhøvlning og en ordentlig skiltning m.m. Alle disse driftsopgaver varetages enten direkte af de tekniske forvaltninger eller bringes i udbud og udføres af vejservicefirmaer.

Noget anderledes stiller det sig med vejmyndighedsopgaverne. Her er det vejadministrationerne, der træffer afgørelser i overensstemmelse med vejlovgivningens bestemmelser. Vejmyndighedsopgaverne er kolossalt vigtige i en tid, hvor der ikke er økonomisk grundlag for at gennemføre større kommunale nyanlæg. Administrationen af de eksisterende veje har derfor afgørende betydning for opretholdelsen af et trafiksikkert og brugbart kommunalt vejnet.

Kommunernes afgørelser om adgang til vejene eller krav om udlæg af nye veje i lokalplaner kan forekomme som dårlig service for den ansøger, der får et afslag på en ansøgning om en overkørsel eller krav om etablering af en oversigtsservitut. Kommunernes konsekvente administration af vejlovgivningens bestemmelser betyder imidlertid stor og god service for alle os almindelige trafikanter. Vi tænker ikke på alle de ”små kampe”, der føres af vejadministrationerne, for at vejenes serviceniveau kan bevares til sikring af trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Det kræver stor vejfaglig indsigt at løse vejmyndighedsopgaverne. Vejlovgivningen betragtes ikke som en ligefrem let tilgængelig lovgivning. Det er derfor vigtigt, at kommunerne er indstillet på at give tilstrækkelige økonomiske ressourcer til udførelsen af vejmyndighedsopgaverne.

God service er også at gennemføre afgørelsessagerne effektivt og rigtigt første gang. Intet er mere spild af ressourcer og tid end at tabe en klagesag, fordi de forvaltningsretlige regler ikke er blevet iagttaget korrekt. Det er også god service at gennemføre en korrekt og ordentlig sagsbehandling.

Der forekommer situationer, der må betegnes som ”misforstået god service”. Det er nemlig sådan, at mange byråd træffer beslutning om ekspropriationsvilje alene for at give sælgeren af et areal til kommunen skattefrihed efter ejendomsavancebeskatningsloven. De samme kommuner holder sig normalt tilbage fra at gennemføre en egentlig ekspropriation ud fra filosofien om ”så hellere betale en rigelig høj pris og nå til enighed med ejeren”. Dette er misforstået god service over for de intetanende borgere i kommunen.

Det er muligt, at tænketanken CEPOS ville støtte denne kommunale skattefidus, fordi ”fy-ordet” ekspropriation undgås. Det ville imidlertid være god service i forhold til kommunernes borgere, hvis projekterne blev gennemført efter vejlovens myndighedsprocedure og med fuld åbenhed om erstatningsniveauet.

Transportministeriet vil kunne bidrage til en forbedret vejmyndighedsservice, hvis den igangsatte forbedring og fornyelse af vejlovgivningen snart bliver færdiggjort. Den nye privatvejslov trådte i kraft den 1. januar 2012. Medio august 2012 blev forslag til en ny vejlov udsendt til høringskommentarer. Nu mere end halvandet år efter er der ikke fremsat forslag i Folketinget til ny vejlov, så vejsektoren skal åbenbart udvise fortsat tålmodighed. Løsningen af vejmyndighedsopgaverne ville få et servicemæssigt løft, hvis Transportministeriet gjorde noget alvorligt for at få lovforslaget fremsat.
 

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.