Synspunkter — 21 september 2014

Et levende videnformidlende blad.

Af Allan Carstensen
Bestyrelsesformand for Trafik&Veje

Der var engang… da Amtsvejinspektøren var en mand af det højere sociale netværk, der boede i sin embedsbolig, var hjemme til frokost hos fruen, en god cigar og en blund til middag, og som foretog sine inspektioner af vejnettet fra hestekaret med yngste ingeniør løbende ved siden af kareten, for at tage noter over Amtsvejinspektørens vurderinger af vejnettet. Ikke fordi der ikke var plads i kareten, men fordi han var af lavere rang. Sådan er det blevet mig fortalt fra det gamle Kronborg Amt.

Det var dengang, hvor den tekniske forvaltning kun vedrørte veje og vandløb. Og det var dengang, hvor bladet Dansk Vejtidsskrift, der nu hedder Trafik og Veje, opstod som et blad til vidensdeling af den rivende udvikling, der allerede dengang var i gang på vejområdet med bilernes indtog og behovet for jævnere belægninger.

Der er i tidens løb startet et utal af fagblade, der på forskellig vis har taget udgangspunkt i vejenes røgt og pleje, men dueligheden af Trafik & Veje har med dette 90 årige jubilæumsskrift vist berettigelsen af bladet. Det er ikke bare var en døgnflue, men et solidt velfunderet fagblad, som ingeniører har kæmpet for, nogle endda med deres personlige økonomi, for at bladet kunne udkomme hver måned på trods af trange tider. Tusind tak til de få, der satte deres personlige økonomi på spil, og til de mange, der gennem tiderne har medvirket til Dansk Vejtidsskrifts / Trafik & Vejes overlevelse.

Et fagblad overlever ikke 90 år, uden at det har sin berettigelse. Selv i vore dages moderne tider, hvor man kan flyve til en fjern planet mange lysår borte, hvor der er trådløse forbindelser og GPS til både dit og dat, så er det umiddelbare behov stadig gode veje, trafiksikkerhed og god fremkommelighed, så vi kan komme let på arbejde og let hjem igen.

I min kommune er der stadig kamp om at komme i det tekniske udvalg, fordi der tages beslutninger, der kort efter kan ses i den fysiske virkelighed. Der er ofte dialog med borgerne, som også interesserer sig levende for vejnettet og der er mulighed for at markere sig politisk.

Derfor er det også vigtigt, at ”damen her” som nu bliver 90 (dame fordi hun nu gennem 90 år har bevaret sin elegance), bevarer sin aktualitet til vidensdeling og de mange fantastisk gode og inspirerende artikler fra fagfolk til fagfolk.

Jeg har personligt haft rigtig meget nytte af bladet, både som inspiration og kilde til viden om, hvad der sker af udvikling rundt om i landet. Mange gange er bladet med til at sætte dagsordenen for, hvilke belægninger, IT-systemer, trafiksikkerhedstiltag med meget mere, der kan giver forbedringer for bilister, cyklende og gående, samt forvaltningens arbejdsmetoder. Det har givet mig argumenter for, hvad der er vigtigt i vejforvaltningen, ideer til udvikling og eftertanke når nye forskningsresultater bliver publiceret i Trafik & Veje.

Det er kendetegnende for bladet, at det stadig skrives af fagfolk i såvel det private som det offentlige regi, der gerne – og ulønnet -skriver om specifikke vejtekniske forhold på en måde, så det er muligt at læse uden at have taget en Ph.d. indenfor artiklens område. Det vurderer jeg som noget af det, der holder dynamikken i bladet vedlige og gør det til interessant og forståeligt vejmandseje.

Et blad formes selvfølgelig også meget efter de ideer og tanker, som både den ansvarshavende redaktør og medredaktøren har for bladet. Vi har nu gennem mange år haft et unikt par, der både har forstået at følge udviklingen og fastholde interessen for bladet. Her skal derfor også lyde en hyldest til Svend og Tim for deres store engagement og arbejde for fagligheden og et spændende blad. Ligeledes skal der lyde en hyldest til de mange temaredaktører, som til hver udgave arbejder for at gøre Trafik & Veje til det blad, hvor vejsektorens udvikling beskrives og formidles til hele landets vejfolk.

Med strukturreformen pr. 1. januar 2007 blev vejsektoren ændret væsentligt. Det har bl.a. betydet, at den vidensdeling, der tidligere blev formidlet mellem de forskellige vejmyndigheder på bl.a. trafiksikkerhedsområdet, er forsvundet. Tilbage står i væsentlighed Vejforum og Trafik & Veje som vejsektorens mulighed for at give ny viden videre til kollegaer, politikere og andre, der interesserer sig for området.

Derfor har Trafik og Veje også i dag –lige som for 90 år siden – en særdeles vigtig funktion i forhold til stadig at opretholde formidlingen af viden om et sikkert og fremkommeligt vejnet. Uanset hvordan man vender og drejer samfundets øvrige udvikling, så er vejnettets infrastruktur stadig det, der har bærende betydning for sammenhæng og dynamik i samfundet.

Længe leve Trafik & Veje.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.