Synspunkter — 09 februar 2016

Digitale anlæg

Af Svend Kold Johansen, Vejdirektoratet

Den teknologiske udvikling har gennem de senere år givet en række effektiviseringsmuligheder i den samlede anlægsproces. Entreprenører, rådgivende ingeniører og Vejdirektoratet har samarbejdet for at fremme det digitale anlæg og skabe fælles referenceramme for håndtering af data.

Effektiviseringer

Den helt store effektivisering er sket i udførelsesfasen, hvor entreprenørmaskinerne kan arbejde med en høj grad af automatiseret styring baseret på GPS lokalisering m.v. Maskinerne arbejder ud fra en digital 3D-model af projektet, og det giver store besparelser i maskintid. Det er en forudsætning, at der i projekteringen udarbejdes en digital model til anvendelse i maskinstyringen, og selve det at projektere fuldt ud i 3D giver flere fordele. Først og fremmest kan der med 3D projektering skabes et mere komplet projekt, hvor der f.eks. kan gennemføres kontroller af samspillet mellem de enkelte elementer i projektet. Resultatet bliver færre justeringer i udførelsesfasen, og der kan foretages et udbud og skabes en grænseflade til entreprenøren baseret direkte på projektmodellen i 3D. Dermed kan vi spare på den store mængde 2D tegninger, der hidtil har været brugt tid på at producere.

Samarbejdet i branchen

I det digitale anlæg er det afgørende, at håndtering og udveksling af data for vejprojekterne sker flydende mellem alle interessenter i projekterne. For nogle år siden besluttede branchen (Danske Anlægsentreprenører, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Banedanmark og Vejdirektoratet) at etablere et formelt samarbejdsforum for at arbejde mod effektiv indførelse af digitale anlæg. I dette samarbejde har vi skrevet en række vejledninger og retningslinjer, der fungerer som de facto standarder for arbejdet med det digitale anlæg. Der har hidtil ikke været hverken nationale eller internationale standarder, så det danske branchesamarbejde har forenklet det digitale samarbejde.

Vejdirektoratet

Med en række af store anlægsprojekter gennem de seneste år har Vejdirektoratet helt naturligt præget udviklingen, og vi har med de seneste store vejprojekter valgt at udbyde entrepriserne baseret på 3D-modeller som udbudsgrundlag. Det har krævet, at projekteringen på alle fronter sker i 3D, samt at der bygges videre på de aftalte retningslinjer i branchesamarbejdet og udbydes på et veldefineret grundlag. Entreprenører og rådgivere har også lagt kræfter i en udvikling af den digitale proces. Vejdirektoratets gode erfaringer med digitale anlæg er videreført i alle nye statslige vejprojekter, og også kommunerne vil med fordel kunne koble sig på øget digitalisering i anlægsprocessen.

Det videre perspektiv

Udviklingen i det digitale anlæg er internationalt, og der arbejdes på flere fronter på at skabe fælles standarder, så alle parter er bedre rustet til at styre den stadig mere komplekse dataudveksling. Der arbejdes mod mere ”intelligente” datamodeller, BIM, som definerer vejen fra anlæg til drift og vedligeholdelse. Danmark skal markere sig i dette udviklingsarbejde, og der er netop nu gode muligheder for at præge arbejdet ud fra danske perspektiver. Danmark er da også repræsenteret i flere internationale samarbejdsfora inden for dette felt. Udviklingen vil således fortsætte med kobling af flere informationer til de digitale modeller, som i større grad også vil omfatte vejudstyr og bygværker. Udviklingen af BIM vil forbedre datagrundlaget i anlægsprocessen og skabe datagrundlaget for overgangen til drift og vedligeholdelse.

Du vil i dette nummer af Trafik og Veje kunne læse flere artikler om digitale anlæg, herunder læse om udviklingstiltag fra Vejdirektoratet, entreprenører og rådgivere samt om det internationale udviklingsarbejde med standardisering.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author